เกี่ยวกับหน่วยงาน

แนะนำส่วนทะเบียนและประมวลผล

          ส่วนทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ กำลังศึกษา จนถึงสำเร็จการศึกษาโดยให้บริการแก่นักศึกษาทุกระดับชั้นในด้านต่าง ๆ ได้แก่

                   (1)   ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป

 • งานบริการข้อมูลทางการศึกษา
 • งานบริการรับชำระค่าธรรมเนียม
 • งานบริการจัดทำรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
 • งานบริการคำอธิบายรายวิชา
 • งานปฏิทินการศึกษา กำหนดการต่าง ๆ
 • งานคู่มือจัดการศึกษา(ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ)

(2)   ฝ่ายระเบียนการศึกษา         

 •  งานกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่
 •  งานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 •  งานบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่
 •  งานตรวจสอบคุณวุฒิ
 •  งานขอย้ายสาขาวิชา
 •  งานตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 •  งานตรวจสอบนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 •  งานตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 •  งานขอสำเร็จการศึกษา  
 •  งานขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 •  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 •  งานบริการออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา            

                   (3)   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

 • งานประกาศตารางสอนตารางสอบ
 • งานลงทะเบียนเรียน

 - แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  - ลงทะเบียนเรียนปกติ/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  - ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ ลด รายวิชา
  - ลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา (W)
  - ลงทะเบียนการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

 • งานจำแนกสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะไม่ลงทะเบียนเรียน
 • งานขอลาพักการศึกษา /ขอกลับเข้าศึกษา
 • งานขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 • งานขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 • งานขอเทียบโอนรายวิชา

      (4) ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ

 • งานประกาศตารางห้องสอบ
 • งานจัดทำสำเนาข้อสอบและจัดสอบประจำภาคการศึกษา
 • งานจัดทำสำเนาข้อสอบและจัดสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
 • งานขอลาสอบ
 • งานประกาศผลการศึกษา(เกรด)
 • งานจำแนกสภาพนักศึกษาเพราะผลการศึกษา(เกรด)

    (5)   ฝ่ายรับนักศึกษา

 • งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
 • งานรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทุกระดับ