เกี่ยวกับหน่วยงาน

ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 .ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053 916369-74, 053 916433 , 053 916544-7 โทรสาร : 053 916375 Email: reg@mfu.ac.th