ฝ่ายรับนักศึกษา


ชื่อ: นางสาวรุ่งอรุณ เย็นใจ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916106

ชื่อ: นางสาวโศรดา ป้านตุ่น
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916104

ชื่อ: นางบุญฑริกา ไชยวิลยศ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916105

ชื่อ: นางสาวพิมพร มัคลา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916103

ชื่อ: นางเบญญาภา แสงจันทร์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916547

ชื่อ: นายไชยศิริ แสนใจ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916103