ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป


ชื่อ: นางนิสา พุทธิสกุลชัย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916544

ชื่อ: นางณัฏฐศศิ สิปปศาสตรา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916544

ชื่อ: นางสาวปวีณ์นุช เศวตวิษุวัต
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916544

ชื่อ: นายสุบัณฑิต ปานสมบัติ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916107

ชื่อ: นางสาววิรัญดา ขานเพราะ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916545