ฝ่ายทะเบียนการศึกษา


ชื่อ: นายอนุชา โกดถา
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ติดต่อ: 053-916369

ชื่อ: นางสาวธนัญชกร ศรีมูล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916372

ชื่อ: นายฐนกร เดชอ่อน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916371

ชื่อ: นายโชคอนันต์ ตันหนิม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916371

ชื่อ: นางสาวลภัสรดา ดนตรีเสนาะ วรรณบูรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916372

ชื่อ: นายฉัตรชัย โปรทา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916370