ฝ่ายระเบียนการศึกษา


ชื่อ: นางธัญจิรา วงค์ปินตา
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายระเบียนการศึกษา
ติดต่อ: 053-916433

ชื่อ: นางสาวณัฐกาณ จรจันทร์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916546

ชื่อ: นางสาวภานิสา เรือนกูล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916433

ชื่อ: นางสาวกุลพธู คมกฤส
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916546

ชื่อ: นางสาวลลิดา นางแล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916547