ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ


ชื่อ: นางสาวญาณิศา เขมรัฐสกุล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916373

ชื่อ: นางสาวลลิตวดี ส่วนบุญ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916373

ชื่อ: นางสาวสุรีพร วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916374

ชื่อ: นายนฤนาท หนองคาย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916373

ชื่อ: นางสาวจุรีพันธ์ ขันแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916374

ชื่อ: นายนพพล โตสงัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ: 053-916374