ข้อบังคับ


ชื่อ วัน/เดือน/ปี
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2553 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2542 2015-07-22
ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542 2015-07-22