ประกาศ


ชื่อ วัน/เดือน/ปี
เรื่อง การกำหนดชื่อเหรียญรางวัล 2015-07-22
เรื่อง การกำหนดสีประจำสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2015-07-22
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียนของนักศึกษา 2015-07-22
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยมีตารางสอบซ้ำซ้อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 2015-07-22
เรื่อง การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 2015-07-22
เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนกรณีลดรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี 2015-07-22
เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปแล้ว 2015-07-22
เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 2015-07-22
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 2015-07-22
เรื่อง เกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาที่ขอลาสอบ พ.ศ. 2551 2015-07-22
เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการขอดูคะแนนสอบรายวิชาและการร้องขอทบทวนผลการศึกษารายวิชาของนักศึกษา 2015-07-22
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแก้ไขสัญลักษณ์ M และ I 2015-07-22
เรื่อง แนวปฏิบัติในการย้ายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2015-07-22
แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อน 4 ปีการศึกษา พ.ศ. 2556 2015-07-22
เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุงใหม่) 2015-07-22
เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไปสำหรับนักศึกษา 2015-07-22
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้สำเร็จการศึกษากรณีที่นักศึกษามีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2015-07-22
เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2015-07-22
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 2.00 ระดับปริญญาตรี 2015-07-22