ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Contacts
 • 053 916103-6
  ฝ่ายรับนักศึกษา
 • 053 916370-72
  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 • 053 916373-4
  ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
  และจัดสอบ
 • 053 916107,
  053 916544-5

  ฝ่ายบริการการศึกษา
  และจัดการทั่วไป
 • 053 916433,
  053916546-7

  ฝ่ายระเบียนการศึกษา
Fax : 053 916375
Email : reg@mfu.ac.th